17 de xuño de 2015

Cultura lusófona

Ao impoñerse a LOMCE a partir do próximo curso ábrese a posibilidade de propoñer novas materias optativas dentro da epígrafe correspondente ás materias de libre configuración do centro. Aproveitando esta posibilidade no Colmeiro fíxose, entre outras, unha proposta cunha evidente carga normalizazdora. Consiste nunha materia denominada "Cultura lusófona" que se explica con certo detalle no seguinte documento:


 A lingua coñecida internacionalmente como “Portugués” é falada por máis de douscentos cincuenta millóns de persoas, e a sexta en número de falantes a nivel global. O facto de que a lingua portuguesa tivese nacido no Reino da Galiza provoca que a proximidade existente entre as falas galegas e as do resto da lusofonía permita que calquera alumn@ galeg@ poida alcanzar graos altos de competencia en relativamente pouco tempo.
Desde o punto de vista profesional, Portugal é o principal destino das exportacións galegas e Brasil ten o sétimo PIB máis alto do mundo, con previsión de que continúe avanzando posicións. O coñecemento do estándar portugués facilita tamén acceder a un posto de traballo de calquera insitución comunitaria, pois para un galeg@ non computa como lingua materna e si como unha das dúas “extranxeiras” das que ten que demostrar o seu coñecemento. Do mesmo xeito, o estudo da lingua portuguesa repercutirá positivamente no coñecemento da lingua propia e nunha maior estimación derivada da toma de conciencia da súa verdadeira dimensión internacional.
A proposta metodolóxica non pasa por estudar unha lingua nova "desde cero" senón en facer unha transición dende a norma estándar do Galego para a lingua portuguesa. Esta materia sitúase no marco da “I niciativa Lexislativa-Popular Valentín Paz-Andrade, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía” aprobada por unanimidade polo Parlamento de Galiza en sesión do 14 de maio de 2013.

Ningún comentario:

Publicar un comentario